VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace,

nabízí k prodeji movitý majetek:

SEKAČKA NA TRÁVU BENZÍNOVÁ
(TRAVNÍ TRAKTOR Murray Seiten – viz foto)

Datum pořízení: 4. 4. 2005.
Pořizovací cena: 39 900 Kč, zůstatková hodnota: 0 Kč.
Fyzické osoby uvedou v nabídce: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby uvedou v nabídce: kontaktní údaje, zastupující
osobu, IČ, DIČ, telefon.
Cenová nabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny v Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
Minimální kupní cena nabízeného majetku je 8000 Kč (stanovena odbornou firmou).
Nabídky s cenou nižší než 8000 Kč nebudou akceptovány.
V případě shodné výše nabídek bude kupující vybrán z těch zájemců, kteří předloží v nově
stanoveném termínu vyšší nabídku, přičemž minimální kupní cena bude stanovena ve výši
předchozí nejvyšší nabídky.
Odvoz sekačky na vlastní náklady.
Možnost prohlídky nabízeného majetku v Kině Květen Nový Jičín po předchozí tel. domluvě.
Bližší informace podá L. Hasalíková, tel. 555 531 326, email: hasalikova@mksnj.cz

Dodání nabídky v uzavřené obálce označené: „PRODEJ SEKAČKY“ na níže uvedenou
adresu:
Městské kulturní středisko Nový Jičín,
příspěvková organizace
Masarykovo nám. 32/20
741 01 Nový Jičín

Nabídky přijímáme do pátku 22. 2. 2019 do 14,00 hod.

Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo prodej výše uvedeného majetku kdykoliv zrušit
nebo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít kupní smlouvu se žádným zájemcem
a to i bez udání důvodu.