Před vstupem na akci je třeba prokázat že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo
lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba
se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit
a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN);
nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že
uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní
certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň
v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému
typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto
údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Nadále platí

a) všichni návštěvníci, s výjimkou dětí do 12-ti let, jsou v případě, že zrovna
nekonzumují (potraviny, pokrmy či nápoje), povinni použít ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň
94% dle příslušných norem
b) na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19

Zdroj Informací ZDE: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22.-11.-2021.pdf